MÜŞTERİ/POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusu
Hedefevim Gayrimenkul ve Otomotiv Ticaret A.Ş. (“Hedefevim” veya “Şirket”) olarak özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz. İş bu Aydınlatma Metni, Hedefevim Gayrimenkul ve Otomotiv Ticaret A.Ş.’ den ürün veya hizmet alan, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı Kişisel Veri Sahipleri’ nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan Hedefevim Gayrimenkul ve Otomotiv Ticaret A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Hedefevim Gayrimenkul ve Otomotiv Ticaret A.Ş. bu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Hedefevim Gayrimenkul ve Otomotiv Ticaret A.Ş.’ nin yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. KVKK uyarınca paylaştığınız kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu olarak belirlenen Şirket tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

B. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

Şirket ile aranızdaki iş ilişkisine bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Şirket ile paylaştığınız yahut Şirket tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir:
Kişisel Veri Kategorileri Topladığımız Kişisel Veriler
Kimlik Verileri Ad-soyad
İletişim Verileri Cep ve ev telefonu, e-posta adresi, il-ilçe bilgisi
İşlem Güvenliği İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri vb.)

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi;
Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi; Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Ürün veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

C. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir. Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından, dijital yollarla, taraflarca aradaki ticari ilişki gereği müşterilerin bilgilerinin alınması, Şirket tarafından ürün veya hizmet alımına ilişkin olarak sözleşmenin akdedilmesi, Şirket tarafından yürütülen reklam kampanya ve promosyon süreçlerine katılım sağlanması, çağrı merkezine gelen talep ve başvuruların kaydedilmesi, internet sitesi ve/veya sosyal medya platformlarında yer alan formların doldurulması, şirket ve/veya şirket adına şubeler nezdinde yürütülen faaliyetler, müşteri ilişkileri birimi tarafından çağrı merkezi ve web sitesine gelen telefon, dilekçe, eposta veya resmi kurumlardan ulaştırılan resmi talep yazıları gibi kanallarla, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması ve kanunlarda öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanak alınarak işlenmektedir.

D. Kişisel Verilerin Aktarılması, Aktarım Amaçları ve Süreler
Şirket, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi; Kanuni ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şikâyet yönetimi işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün veya Hizmetlerin Daha Cazip Hale Getirilmesi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Kitleye Ulaşılabilmesi, Hukuki, Finansal ve Muhasebe süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla; Yetkili kişi ve resmî kurumlara, ilgili iş ortaklarımıza, danışmanlarımıza, Mali ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti Alınan şirket veya kişilere aktarılmaktadır.

E. Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Kişisel verilerinizi korumak için Şirket, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel veriler Şirket bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda şirketin Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir. Detaylı bilgi almak için Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikamızı inceleyebilirsiniz.

F. Kişisel Veri Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.hedefevim.com web sitesi üzerinde ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Hedefevim Gayrimenkul ve Otomotiv Ticaret A.Ş.
Telefon: 444 70 98 / Mail: info@hedefevim.com / Web Site: www.hedefevim.com