DUYURULAR

 

TASFİYE HALİNDE HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE TİCARET A.Ş.

SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

ARAÇ SATIŞ İLANI

 

Tasfiye Halinde Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret A.Ş.’nin ( TH Hedefevim ) araçları kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

MALİK

Tasfiye Halinde Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret A.Ş.

SATIŞA KONU ARAÇLARIN KAPSAMI VE MUHAMMEN BEDELLERİ 

Sıra No

Plaka

Markası

Model / Tipi

Model Yılı

KM

Muhammen Bedel (KDV Hariç)

1

34DSU200

MERCEDES-BENZ

G 350 D (463)

2016

65.776

3.000.000.-TL

2

06HRB95

BENTLEY

CONTINENTAL GT SPEED

2010

51.701

3.000.000-TL

3

34BG025

PORSCHE

CARRERA 4S CABRIOLET

2013

66.250

2.600.000-TL

4

34DDA507

MERCEDES-BENZ

EQC 400 4 MATİC

2020

19

1.850.000-TL

5

34DNL907

AUDI

A4LIMOUSINE 4701

2017

51.286

800.000-TL

6

34ELD93

BMW

BMW 520I (5L)

2015

118.199

750.000-TL

7

34BIG697

FORD

2019 FORD TRANSIT FAC6

2019

27.692

400.000-TL

8

31ADU951

RENAULT

FLUENCE DY 1.6

2011

193.545

180.000-TL

9

42ZG320

TOFAŞ FIAT

ŞAHİN

1994

83.457

60.000-TL

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için Tasfiye Halinde Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret A.Ş.’in T. Halk Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi TR20 0001 2001 6900 0010 1001 44 IBAN TL hesabına, açıklamada hangi plakalı araç için olduğunu açıkça belirtmek suretiyle aşağıda öngörülen teminat tutarının nakden yatırılması gerekmektedir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun , “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 28.03.2022 günü 16.00’ya kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir. İhale yerinde nakit teminat tahsilatı yapılmayacaktır.

Satış ihalesine konu araçların teminat tutarları aşağıdaki gibidir.

1- 34DSU200 Mercedes-Benz marka araç için 150.000.-TL,

2- 06HRB95 Bentley marka araç için 150.000.-TL,

3- 34BG025 Porsche marka araç için 130.000.-TL,

4- 34DDA507 Mercedes-Benz marka araç için 92.500.-TL,

5- 34DNL907 Audi marka araç için 40.000.-TL,

6- 34ELD93 BMW marka araç için 37.500.-TL,

7- 34BIG697 Ford marka araç için 20.000.-TL,

8- 31ADU951 Renault marka araç için 9.000.-TL,

9- 42ZG320 Tofaş Fiat marka araç için 3.000.-TL.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale yukarıda belirtilen araçlar 31.03.2022 tarihi saat 10.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe-İSTANBUL adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır.


KATILIM ŞARTLARI

Aşağıda belirtilen kişiler doğrudan ya da dolaylı olarak “İhale Süreci”ne katılamazlar:

İhale tarihinden önceki iki yıl içinde görev yapmış olanlar dahil; Kurul Üyeleri, Fon çalışanları ve danışmanları, Fonun iştiraklerine ve temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fon tarafından devralınan şirketlere Fon tarafından atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri, satış sürecine katılan danışmanlar ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

Yönetim ve denetimi kısmen veya tamamen Fon tarafından devir alınan ve/veya bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan veya tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankaların 5411 sayılı Kanun ve mülga 4389 sayılı Kanun hükümleri gereğince Fon alacağından sorumlu bulunan hakim ortakları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fon tarafından devralınan şirketlerin devir tarihindeki doğrudan ve/veya dolaylı hakim ortakları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile bunların boşanmış olsalar dahi eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

Satış tarihi itibariyle satışa konu mal, hak ve/veya varlıkların edinilmesine ilişkin mevzuat uyarınca veya yetkili kurumlarca geçici veya sürekli olarak ihaleye katılmaları yasaklanan, kısıtlanan veya uygun bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler,

Yukarıda yer alan kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler,

Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi bir grup adına,

Kayyımlık görevinin devam etmesi kaydıyla, 6758 Kanun ile yasalaşan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi “Fon”a devredilen Şirketler ile “Fon”un kayyım olduğu Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar,

“Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler.

 

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, Barbaros Mah. Nuh Kuyusu Cad. No:24 Üsküdar/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Ancak “Katılımcılar” satın aldıkları “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin, Tasfiye Halinde Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret A.Ş.’in T. Halk Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi TR20 0001 2001 6900 0010 1001 44 IBAN TL hesabına, 1.000.- (Bin) TL’yi TH Hedefevim Araç Satış Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanarak idari belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan “Şartname” bedeli hiçbir suretle iade edilmez. “Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda bulunmakla yükümlüdür.

“Katılımcılar”, “İhale Şartnamesi”ni satın almış olmaları ve Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak elden teslim etmeleri şartıyla, araçları bulundukları adreste inceleyebilirler.

Araçlar önceden randevu alınarak, bulundukları adreslerde hafta içi 10:00-16:00 saatleri arasında görülebilir. Araçların bulundukları adresler, “İhale Şartnamesi”ni satın alan ve Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayan “Katılımcılar”a randevu alınırken bildirilecektir.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, TH Hedefevim Yönetim Kurulu / Tasfiye Komisyonu”nun onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların listesini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası cinsinden verilecektir.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

Araçların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü noter sözleşme masrafları, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler, aracın bulunduğu yerden çıkarılması, tamir, bakım masrafları alıcıya aittir. İhale tarihinden sonra süresi gelen muayene ücretleri ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ihale bedelinden kaynaklanan KDV alıcıya aittir.

Satıştan önceki tarihlerde ödenmemiş olan muayene ücreti ve varsa gecikme cezası, vergi borcu, trafik cezası, trafik sigortası, otopark ücreti vb. masraflardan alıcı sorumlu değildir.

DİĞER HUSUSLAR

1- İhale bedeli ve İhale bedelinin KDV’si ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben TH Hedefevim Yönetim Kurulu / Tasfiye Komisyonu”nun onayında belirtilen süre içinde Türk Lirası cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2 - TH Hedefevim Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

3- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

4 - Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde Satış Komisyonu tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir. İhale ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.

Tasfiye Halinde Hedefevim Satış Komisyonu

Barbaros Mah. Nuh Kuyusu Cad. No:24 Üsküdar/İstanbul

Tel: 5434574360 - 5434574332